6 Sigma Nedir?, Toplam Kalite Yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.

 Sigma Yunan alfabesinde bir harftir.

 Sigma” terimi herhangi bir süreç ürün karakteristiğinin bir ortalama etrafındaki dağılımını tanımlamak için kullanılır.

 6 Sigma Nedir , Sigma süreç yeterliliğini gösteren istatistiksel bir ölçüdür . Sigma ölçüsü birimdeki hata sayısı bir milyonda ki hatalı sayısı , hata olasılığı gibi karakteristiklerle doğrudan ilişkilidir.

 Herhangi bir hizmet ya da üretim süreci için, altı sigma (6s) sürecin ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüdür. Sigma değerinin yüksekliği sürecin iyiliğini gösterir. Sigma, sürecin hatasız çalışma yeterliliğini ölçer. Hata müşterinin hoşnutsuzluğuna yol açan herhangi bir şeydir.

 Sigma arttıkça maliyet düşer, çevrim süresi azalır, müşteri memnuniyeti artar.

 (6)Altı Sigmada temel parametre “ürün başına hatadır”. Burada ürün, temelde bir parça, malzeme, yönetsel form, zaman, uzaklık gibi herhangi bir şey olabilir.

 

6 Sigma ve toplam kalite yönetimi

 

6 Sigma Nedir , 6 Sigmanın Toplam Kalite Yönetimi veya benzeri programlardan en önemli farkı, sonuçlarının ölçülebilir olması, bir bölümün veya fonksiyonun tekelinde kalmayıp tüm şirkete yayılarak tüm süreçleri içine alması ve şirket kültürünü değiştirmesidir.

6 Sigma metodu Toplam Kalite Yönetimi veya diğer kalite sistemlerine alternatif değil , onları bütünleyen, destekleyen birlikte yürütülecek bir metodolojidir.

 

Altı sigma Metodoloji:

İki ana tamamlayıcı yöntem bulunmaktadır ;

1 DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control (Tanımlama, Ölçme, Analiz etme, İyileştirme ve Kontrol etme = TÖAİK)
 DMEDI: Define, Measure, Explore, Develop, İmprove (Tanımlama, Ölçme, Araştırma, Geliştirme ve İyileştirme)
 DMADV: Define, Measure, Analyze, Design, Verify (Tanımlama, Ölçme, Analiz, Tasarım, Onaylama)

DMAIC proje sürecinde öncelikli olarak, iyileştirmeye muhatap problem tanımlanması yapılır ya da incelenecek problem belirlenir.

 Ölçme ve veri toplama ile istatistiksel veri elde edi